FUNDACJA
CENTRUM LECZENIA ZWIERZĄT

Fundacja Centrum Leczenia Zwierząt” powstała, aby zapewnić opiekę weterynaryjną najbardziej potrzebującym zwierzętom., takim jak:

 1. zwierzęta bezdomne;
 2. zwierzęta należące do osób o niskim statusie materialnym;
 3. zwierzęta z terenów wiejskich;
 4. zwierzęta dzikie.

Najważniejsze cele statutowe Fundacji  „Centrum Leczenia Zwierząt” to:

 1. niesienie pomocy zwierzętom (bezdomnym lub będącym pod opieką właścicieli w trudnej sytuacji materialnej) dotkniętym poważnymi, zagrażającymi życiu schorzeniami;
 2. zapewnienie dostępu do usług weterynaryjnych dla uboższych właścicieli zwierząt domowych i egzotycznych;
 3. zapewnienie pełnego zakresu opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych z terenów wiejskich;
 4. ograniczanie populacji zwierząt bezpańskich poprzez prowadzenie programu sterylizacji i kastracji oraz akcji uświadamiających właścicieli zwierząt;
 5. obrona praw zwierząt hodowlanych, działalność na rzecz poprawy dobrostanu tych zwierząt;
 6. zapewnienie leczenia zwierzętom dzikim: chorym, okaleczonym, poszkodowanym   w wyniku działalności człowieka lub zdarzeń losowych.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez:

 1. utworzenie i prowadzenie gabinetu weterynaryjnego zapewniającego pełny zakres usług w zakresie diagnostyki, profilaktyki i leczenia zwierząt domowych i dzikich;
 2. utworzenie i prowadzenie ośrodka zajmującego się leczeniem i rehabilitacją zwierząt dzikich oraz prowadzenie azylu dla trwale niepełnosprawnych zwierząt dzikich.

ZA PRZEKAZANE WSPARCIE DZIĘKUJEMY!

.
error: Content is protected !!
Scroll to Top